Dr.Şükrü Umarbeyli

“Ekonomi artık yerini Yeni Ekonomiye Bıraktı.”

İş ve toplumsal yaşamda küresel ekonomi ve globalleşen dünyamızda her alanda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımındaki artışlar ile rekabet edebilirlik anlamında da bu artış ile bilgisayar enerji ve iletişim maliyetlerinde meydana gelen düşüş ve tüketicilerin artan istek ve ihtiyaçlarına cevap verme anlamında büyük artışlar sağlanmıştır. Çip teknolojilerinin gelişimi, kablosuz iletişim sistemlerindeki ilerlemeler, yazılım ve donanım teknolojilerindeki gelişmeler, üretim ve hizmet sektörlerindeki dijitalleşme dünyası, depolama ve hafıza sistemleri, bulut bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, kısacası internet teknolojisindeki gelişmeler artık dünyanın dönüşünü etkilemektedir.

Bilişim İletişim Teknolojilerinde yaşanan gelişmeler dünyada hızlanmıştır. Ekonomik ve sosyal alanlarda değişimler ortaya çıkarken klasik sanayi ekonomisinden bağımsız olarak bilgilere ulaşmak ve bilgilerin elde edilmesi, işlenmesi ve dönüştürülmesi ile bilgisayarlar sistemlerindeki fiziksel araçlar ile insanların yardımları ile yapılan yazılım sistemleri yanında yeni ekonomide ürün ve hizmetlerin en önemli özellikleri bilgilerin temel olarak üretim faktörü olarak ön planlara çıkarılmasıdır.

Dünyanın bir ucundan diğer bir ucundaki bilgilere saniyeler içerisinde ulaşmak ve bunun yanında bu artan bilgiler ile artan teknolojik icatlar ve gelişmeler daha fazla gelişim daha fazla istihdam ile artık bilgi işçilerini ortaya çıkarmaktadır.

En baştan almak gerekirse 1785-1945 yılları arasında Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimine karşılık gelen bu yıllar içerisinde su ve buhar gücü kullanılmıştı.1900 yılı başlarında içten yanmalı motor ve elektrik gücü, 1950’li yıllardan başlayıp 1990 yıllarına kadar olan sanayi-petrol ve elektronik çağ yerini artık yazılım, dijital sistemler ve yeni ekonomiye bırakmıştır.

Yeni ekonomi ve eski ekonomi ve eski ekonomi arasındaki değişimlere bakılınca ortaya çıkan bazı farklar şöyle özetlenebilir:

Üretim ve rekabet ortamları ulusal iken, Global olmuştur. Yapılan organizasyonlar hiyerarşik ve bürokratik olarak yürürken, şebeke ve ağ örgüsü olarak şekillenmiştir. Yapılan üretimler kitlesel iken, yeni ekomide bu tam zamanlı esnek üretime yerini bırakmıştır. Büyümek artık sermaye ve işgücü yanında yeni ekonomide bilgi, yenilik ve icatlar olmak üzere ön plana çıkmıştır.

Teknoloji artık makineleşme değil dijitalleşme üzerine yeni ekonomide yerini almıştır. Ürünlerin üstünlüğü ve kaynağı ölçek ekonomileri ve düşük maliyette planlanırken artık yeni ekonomide yenilik, kalite ve kapsam ekonomileri üzerine kurulmuştur. Dünyada bugün Ar-Ge eskiden düşük seviyedeyken artık yüksek önem taşımaktadır. Diğer firmalarla olan ilişkiler eski ekonomide firmaların tek başına hareket ederken artık günümüzdeki yeni ekonomide işbirliği, ortaklık ve birleşme ile sinerji yaratmak üzerine kurulmuştur.

İşgücü politikaları firmaların eski ekonomide tam istihdam iken, günümüzde artık yüksek reel ücret üzerine tanımlanmıştır. Çalışan kişilerin mesleki diplomaları artık yerini yaşam boyu öğrenime bırakmıştır. İstihdamlar istikrarlı değil de risk ve fırsatlar yaratacak şekilde olmaktadır. Firmalar artık üretim odaklı değil müşteri odaklı olarak artık günümüzün kaçınılmaz doğasına uymaktadırlar. Firmaların kontrol odakları esnek ve piyasa araçlarına bağlı olarak revizeye uğramıştır. İşgücü eski ekonomiye göre artık daha öz önem taşımaktadır.

İşgücü yapıları artık kalifiye elemanlar ve belli alandaki uzmanlıklar değil de bilgi, tecrübe, yenilikçi, yaratıcı ve becerikli eleman kombinasyonları olarak seçilmektedir.

Firmalar yeni ekonomide maddi varlıklar üzerine değil gayri maddi varlıklar üzerine yoğunlaşmıştırlar. Genel olarak tarım ve sanayi ağırlıklı sektörler yerlerini yavaş yavaş hizmet sektörü ağırlıklı işlere yönlendirmiştirler. Dijital ekonomide cep telefonları, taşınır bilgisayarlar artık eski ekonominin yerine geçen yeni ekonomide eski yapıları örten ve ucuz bağlantı, iletişim, enformasyon ve internet ile yeni elektronik dağıtım alanları oluşturmaktadır. Bilgi alanlarının artması ve bilginin dijitalleşmesi, bilginin ticarette artık büyük yer tutmasını sağlamaktadır.

Yeni ekonomide ortaya çıkan diğer farklılıklar ise sanallaşmanın önemli rol oynaması, ekonomik kıtlığın ortadan kalkması, yeni bir ağ ekonomisi olması, bilginin yeni ürünler ve malları ortaya çıkarmasını da sağlamaktadır. Yeni ekonomide artık yavaş yavaş aracılar ortadan kalkacaktır. Yenilik, hız ve küresel ekonomi olarak tarihte yerini alacaktır.

Kısacası yeni ekonomi, bilgiye ve hıza dayalı yeni yapısal dönüşümlerle firmalara küresel piyasalara erişme imkânı sağlarken, rekabet tarzlarını da değiştirmektedir. Teknolojinin değişimi ve rekabetin artması hızı ile firmalar ürünlerini devamlı geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Ürün yaşam döngüsü süreleri için devamlı olarak yeni icatlar ve yaratıcılık ile kendilerini sürekli olarak geliştirip yenilemek zorundadırlar. Bu yeteneklerin geliştirilmesi için Ar-Ge’nin devamlı olarak çalışması büyük önem arz etmektedir. Firmalar, ürettikleri ürünlerin taleplerini artırıp, bunun yanında rekabetçiliklerini ön planda tutmalıdırlar. Yeni ekonomide artık bilgi ekonomisine uyum sağlayacak firmaların örgütsel değişimi ve işgüçlerini iyileştirmeleri ile ancak başarıyı yakalamaları mümkün olacaktır.

“Ekonomi artık yerini Yeni Ekonomiye Bıraktı.”

Yorumlar kapalı.